srenfrderu

Резервација карата

051/314-006

Радно вријеме

08.00h - 20.00h

Радно вријеме (субота)

17.00h - 20.00h

На основу члана 24. став 1. тачка 1. и 4. Закона о позоришној дјелатности („Сл. гласник Републике Српске“ број: 92/16) и на основу члана 49. став 1. алинеја 2. Статута Јавне установе Народно позориште Републике Српске, директор Позоришта д о н о с и:

 О Д Л У К У

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

I

Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме, на временски период у трајању од 6 (шест) мјесеци, на радно мјесто: кројач (1 извршилац).

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:

 • да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
 • да су старији од 18 година,
 • да имају општу здравствену способност,
 • да се против њих не води кривични поступак,

Кандидати  треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

 • КВ/ССС - техничка школа,
 • 1 (једна) година радног искуства,
 • познавање вјештина и знања за самостално кројење и шивање мушких и женских умјетничких костима.

II

Уз пријаву на Конкурс/кратку биографију кандидата, са обавезно назначеном адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су обавезни доставити:

 • извод из матичне књиге рођених или овјерену копију извода,
 • увјерење о држављанству, не старије од шест (6) мјесеци, или овјерену копију увјерења,
 • диплому или овјерену копију дипломе,
 • увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
 • љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља након завршеног поступка пријема кандидата),
 • увјерење или потврда о радном искуству/овјерена копија радне књижице, предност при запошљавању имају кандидати са радним искуством у институцијама или организацијама културе.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити, лично или путем поште, на адресу: ЈУ Народно позориште Републике Српске, Улица: краља Петра I Карађорђевића, број 78, 78000 Бања Лука, са назнаком : За Конкурс.

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса обавиће се тестирање и разговор, дана 24.12.2018. године у 13.00 часова.

Рок за подношење пријава на Кокурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у „Гласу Српске“ и на интернет страници ЈУ Народно позориште Републике Српске.

III          

Одлука ступа на снагу даном доношења.

0
Shares