Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Број: 583/22

Датум: 11. 7. 2022. године

На основу члана 24. став (1) тачка 4) Закона о позоришној дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: 92/16) и члана 34. став (1) тачка 4) Статута Јавне установе Народно позориште Републике Српске, в. д. директора Јавне установе Народно позориште Републике Српске расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 За избор и попуну упражњених радних мјеста у оркестру установе путем аудиције

 

Назив радног мјеста:

 1. ЗАМЈЕНИК КОНЦЕРТ-МАЈСТОРА – 1 извршилац

Опис послова: обавља све послове концерт-мајстора, изводи сва виолинска сола (према партитури), прије почетка проба и представа увјежбава оркестар, организује и води секцијске пробе гудача по потреби, утврђује штрихове за гудачки састав оркестра – у одсуству концерт-мајстора, даје коначне препоруке вођама дионица у циљу постизања вишег умјетничког нивоа оркестра, сарађује с диригентом и умјетничким директором опере, ради спровођења и остваривања  плана и програма, подноси приједлог на упућивање на контролно преслушавање чланова и обавља друге послове по налогу диригента, концерт-мајстора и директора.

Посебни услови:

 • висока стручна спрема, 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • факултет из области музичке умјетности, смјер гудачи – виолина,
 • двије године радног искуства и то у оркестарском раду,
 • активно познавање енглеског и још једног страног језика,
 • највиши умјетнички углед, техничка виртуозност, умјетничка упечатљивост и највиши ниво креативности и оригиналности и
 • положена аудиција у складу са општим актом Народног позоришта.
 • Нотни материјал за замјеника концерт – мајстора
 • Програм за аудицију за замјеника концерт – мајстора
 1. ВОЂА ДИОНИЦА ВИОЛОНЧЕЛО – 1 извршилац

Опис послова: обавља све послове везане уз статус солисте оркестра и вође дионица оркестра, организује и води секцијске пробе по потреби, наступа у другим позоришним представама и догађањима (концерти, свечани концерти, хуманитарни концерти,

свечане академије, оперске представе и слично), свира штим своје дионице и соло своје дионице на пробама, представама, концертима и снимањима, координира, надзире и стара се о раду групе, те прати умјетнички квалитет и залагање чланова групе и контролише исправност штимова групе, остварује разноврсне умјетничке активности од умјетничког и стваралачког интереса за развој оркестра у цјелини, ради одвојено по пултевима са члановима групе и са групом у цјелини, учествује у планирању мјесечног распореда рада оркестра и обавља друге послове из свог дјелокруга, по налогу непосредног руководиоца и директора.

Посебни услови:

 • висока стручна спрема, 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • факултет из области музичке умјетности, смјер гудачи – виолончело,
 • двије године радног искуства и то у оркестарском раду,
 • активно познавање једног страног језика,
 • висок ниво умјетничких достигнућа и
 • положена аудиција у складу са општим актом Народног позоришта.
 • Нотни материјал за вођу виолончела
 • Програм за аудицију за вођу виолончела
 1. ЗАМЈЕНИК ВОЂЕ ДИОНИЦА II ВИОЛИНА1 извршилац

Опис послова: обавља све послове везане уз статус солисте оркестра и вође дионица оркестра, организује и води секцијске пробе по потреби, свира штим своје дионице и соло своје дионице на пробама, представама, концертима и снимањима, координира, надзире и стара се о раду групе, прати умјетнички квалитет и залагање чланова групе и контролише исправност штимова групе, одлучује о умјетничким питањима из домена групе, остварује разноврсне умјетничке активности од умјетничког и стваралачког интереса за развој оркестра у цјелини, уписује штрихове које утврди концерт-мајстор, ради одвојено по пултевима с члановима групе и с групом у цјелини, подноси приједлог за контролно преслушавање члана групе, учествује у планирању мјесечног распореда рада оркестра и обавља друге послове по налогу диригента, концерт-мајстора и директора.

Посебни услови:

 1. ЧЛАН ОРКЕСТРА – tutti музичар – 6 извршилаца (прва виолина 2, II виолина 3, виолончело 1)

Опис послова: обавља све послове везане уз музичара, члана оркестра тутисте и везано за његов инструмент који свира, наступа у свим позоришним представама и догађањима, (концерти, свечани концерти, хуманитарни концерти, свечане академије, драмске представе, оперске, балетске представе и сл.), учествује у планирању мјесечног распореда рада оркестра и обавља друге послове из свог дјелокруга, по налогу непосредног руководиоца и директора.

Посебни услови:

НАПОМЕНА: на Јавни конкурс за полагање аудиције се могу пријавити и апсолвенти Академија умјетности и Музичких академија, који су држављани Босне и Херцеговине а који ће након положене аудиције, а прије закључења уговора о раду, стећи високу стручну спрему.

Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

 • да је старији од 18 (осамнаест) година,
 • да има општу здравствену способност,
 • да се против кандидата не води кривични поступак.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 • својеручно потписану пријаву на јавни конкурс са контакт подацима, тачно наведеном позицијом на коју се пријављује и програм који ће свирати на аудицији,
 • биографију – CV,
 • увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа (предност имају кандидати који су држављани РС/БиХ),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о пребивалишту,
 • увјерење о некажњавању (нe старије од 3 мјесеца) или изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (нe старије од 3 мјесеца) или изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
 • диплому о стеченој стручној спреми,
 • доказ о радном искуству,
 • познавање једног страног језика (усмена провјера),
 • кандидати који нису држављани БиХ, овјерену копију пасоша.

Кандидати су дужни доставити документе у оригиналу или овјереној копији. Изабрани кандидат ће бити дужан доставити љекарско увјерење о здравственој способности прије закључивања уговора о раду.

Оркестарске студије могу се одмах преузети на званичној интернет-страници ЈУ Народно позориште Републике Српске.

Прва етапа аудиције ће се одржати 4. септембра 2022. године, са почетком у 09.00 часова, у просторијама ЈУ Народно позориште Републике Српске.

У пријави, кандидати су обавезни навести да ли имају личног корепетитора или је потребно да им ЈУ Народно позориште Републике Српске обезбиједи корепетитора током полагања аудиције, као и да наведу коју од обавезних композиција ће изводити на аудицији. Кандидати ће накнадно бити обавијештени о термину пробе са корепетитором.

Радни однос се заснива на одређено вријеме, на период од годину дана. Уговор се продужава након положене контролне аудиције.

Пријаве за Јавни конкурс се могу достављати у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса у дневним новинама – Глас Српске.

Пријава мора да садржи адресу и број телефона кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са траженом документацијом и доказима доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Народно позориште Републике Српске, Краља Петра I Карађорђевића број 78, 78 000 Бања Лука, са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС“.

 

Дијана Грбић, в. д. директора

 

 

НПРС © 2022. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.